Through DNA analysis it is now known that Pharaoh Akhenaten was father to Egypt’s most famous pharaoh, the boy king Tutankhamun, but his mother was Akhenaten’s sister, not Akhenaten’s favored wife, Nefertiti.  Travel with Far Horizons to Egypt!